Tietosuojaseloste - Kameravalvontarekisteri

                                                                                                                                    

14.05.2021

Rekisterinpitäjä
Loomis Suomi Oy (1773520-6), PL 6000, 
01511 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Teo Harju-Jeanty PL 6000 +358 204 30 3020 teo.harju-jeanty@loomis.com

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tietoja käsitellään tarvittaessa mahdollisten turvallisuuspoikkeamien tai reklamaatiotilanteiden selvittämisen yhteydessä rekisterinpitäjän toimitiloissa sekä rikostapauksissa viranomaisten toimesta tarvittaessa. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten tai väärinkäytösten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä rekisterinpitäjän henkilöstön turvallisuutta. Rekisterinpitäjän määritellyt henkilöt ovat oikeutettuja työtehtäviensä tai asemansa perusteella kameravalvonnasta saatavien henkilötietojen käsittelyyn (esim. tallenteiden katseluun ja kuunteluun) sekä hallintopalvelujen henkilöstö sekä mahdollisesti asiaa selvittävät yksittäiset henkilöt. Lisäksi työnantajalla on myös oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1–3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Oikeutetun edun peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ” GDPR” art. 6.1 f-kohta).

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavat kuva-aineistona olevat henkilötiedot kaikista rekisterinpitäjän kiinteistön kameravalvonnan toimialueella liikkuvista henkilöistä: 1) Henkilön ulkonäkö ja tuntomerkit 2) Alueella liikkumisajankohta ja tarkka paikka 3) Haalarikamerat kuvaavat vain työntekijän työskentelyä asiakaskohteessa ja kamera on käynnissä vain tilan sisällä. Rekisteriin tallentuu tietoa aina henkilön liikkuessa kameravalvonnan toiminta-alueella. Tallentavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan merkinnöillä. Kamerat on sijoitettu rekisterinpitäjän omistaman / hallinnoiman kiinteistön sisäänkäynneille, yleisiin tiloihin, kulkureiteille ja piha-alueille sekä erityisen valvontatarpeen takia tiettyihin toiminnallisten syiden takia erityisen haavoittuviin kohteisiin. Haalarikamerat ovat kiinnitettyinä työntekijöiden varusteisiin.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän oma henkilöstö. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista perustetta (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004). Tietoja luovutetaan poliisille ainoastaan erityistilanteissa rikosilmoitusmenettelyn kautta niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos tai vahinkotapauksissa tarvittaessa vakuutusyhtiölle. Tietoja saatetaan luovuttaa myös työtapaturman, häirinnän, ahdistelun tai muun epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi rekisterinpitäjän organisaation esimiesasemassa oleville henkilöille.

Suostumus

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat kuva-aineistona olevat henkilötiedot kaikista rekisterinpitäjän kiinteistön kameravalvonnan toimialueella liikkuvista henkilöistä: 1) Henkilön ulkonäkö ja tuntomerkit 2) Alueella liikkumisajankohta ja -paikka Rekisteriin tallentuu tietoa aina henkilön liikkuessa kameravalvonnan toiminta-alueella. Tallentavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan merkinnöillä. Kamerat on sijoitettu rekisterinpitäjän omistaman /hallinnoiman kiinteistön sisäänkäynneille, yleisiin tiloihin, kulkureiteille ja piha-alueille sekä erityisen valvontatarpeen takia tiettyihin toiminnallisten syiden takia erityisen haavoittuviin kohteisiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat valvontakamerat sekä haalarikamerat, jonka kuvaamilta alueilta kertyvät rekisterin tiedot, jota ovat tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Henkilötiedot tallennetaan kameravalvonnan sopimuskumppanin palvelimelle. Tämän jälkeen tiedot poistuvat. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan. Rekisterinpitäjä poistaa tallennetut henkilö-tiedot, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sopimussuhteessa siihen olevan henkilötietojen käsittelijän ulkopuolelle muuten, kuin rikostapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei tallennu mihinkään.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat suojatulla palvelimella. Tietokannat ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin käyttämiseksi vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat myönnetään vain rekisterin käyttöön oikeutetuille henkilöille.

Evästeet

Automaattinen käsittely ja profilointi

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena todisteellisesti tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai todisteellisesti tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä, mikäli se on teknisesti mahdollista. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.